Ålesund brannvesen

Må du betale feie- og tilsynsgebyr?

Alle eiere av fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr. Her kan du lese om dette gjelder deg, og hva gebyret dekker.

Hvem må betale feie- og tilsynsgebyr?

Ifølge forskrift om brannforebygging § 6 og 17 skal det gjennomføres feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg og ildsted etter en behovsvurdering som gjøres av brannforebyggeren (tidl. feieren).  Dette brannforebyggende arbeidet dekkes av feie- og tilsynsgebyret, som fastsettes av kommunestyret. Alle som eier bygninger med fyringsanlegg, f.eks. ildsted og skorstein/pipe, er pliktig til å betale gebyret. Nærmere bestemmelser er angitt i egne lokale forskrifter for Ålesund,  Sula og Haram.

Merk at gasspeis og andre fyringsanlegg med gassformig brensel faller inn under definisjonen fyringsanlegg, og er dermed gebyrpliktig.

Gebyret må betales enten du bruker ildstedet eller ikke, og selv om eiendommen er ubebodd, under oppussing eller lagt ut for salg. Dersom ildstedet kobles fra og skorsteinen tettes forskriftsmessig, kan du søke om fritak fra gebyr. 

Hva dekker gebyret?

Feie- og tilsynsgebyret fastsettes av kommunestyret etter selvkostprinspippet (betalingsregulativ), og skal dekke:

  • Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov (behovet fastsettes av feieren).
  • Feiing av røykrør og fjerning av sot er en del av den lovbestemte feiingen og kan bare unnlates etter avtale med eier eller bruker.
  • Tilsyn med fyringsanlegget.
  • Brannforebyggeren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal brannforebyggeren gi en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

Se også: