Ålesund brannvesen

Vår rolle og organisering

Ålesund brannvesen KF har ansvaret for brannforebygging, brannberedskap og redning i kommunene Ålesund, Giske, Haram og Sula med sine over 85.000 innbyggere.

Din trygghet - vårt mål!

Vår hovedoppgave er å jobbe for økt sikkerhet for alle som bor, jobber og ferdes i vårt distrikt. Det handler både om å forebygge brann og andre uønskede hendelser, og å være en effektiv teknisk redningsressurs når ulykken er ute. Styrende dokumenter for brannvesenet er først og fremst brann- og eksplosjonsvernloven, dimensjoneringsforskriften, forskrift om brannforebygging, samt kommunenes brannordninger og ROS-analyser.

Ålesund brannvesen er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Foretaket har et eget styre, og brannsjef Sindre Egeness er daglig leder.

Styret

Styret
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Monica Molvær (Høyre), styrets leder Frode Andresen (Høyre)
Fride Schjølberg Sortehaug (Venstre), styrets nestleder Ingrid Kvam Steinshamn (Kristelig Folkeparti)
Arne Almaas (Ålesundlista), styremedlem Tor-André Gram Franck (Fremskrittspartiet)
Åse Karin Gjære (arbeidsgiverrepresentant), styremedlem Helge Veum
Øystein Bjørkavåg (ansattes representant), styremedlem Jon Oddvar Slyngstadli

Enheter i brannvesenet 

Forebyggende avdeling har blant annet ansvar for tilsyn med særskilte brannobjekter og virksomheter som håndterer brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt oppfølging av bekymringsmeldinger. Avdelingen jobber også med ulike forebyggende kommunikasjons-, motivasjons- og opplæringstiltak rettet mot barn, unge, familier, eldre, boligeiere, boligselskaper, ansatte innen helse og omsorg, virksomheter og andre.

Beredskapsavdelingen har ansvar for alle utrykningsoppgaver, akutte innsatser og beredskapsplanlegging. Primæroppgaven er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd, i tett samspill politi og helse. På hovedbrannstasjonen og på Spjelkavik brannstasjon har vi kasernert personell på vakt hele døgnet. På våre 13 øvrige brannstasjoner i Ålesund, Giske, Haram og Sula har vi tilkallingsmannskaper i deltidsstillinger.

Kurs- og kompetanseseksjonen har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av øvelser og opplæring av brannmannskapene, og tilbyr også kurs for omkringliggende brannvesen og andre aktører der vår kompetanse kan komme til nytte.

Miljøberedskap, IUA og RVR er støttefunksjoner for beredskap i forbindelse med akutt forurensning og ved branner. Ålesund brannvesen er regionalt vertskap for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Sunnmøre). Ålesund brannvesen er også regionalt ansvarlig for restverdiredning.

Seksjon for drift og logistikk har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av brannstasjoner, bilpark og materiell.

Administrasjonen har overordnet ansvar for driften av brannvesenet, HMS, personal og økonomi.