Ålesund brannvesen

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Sunnmøre

Ålesund kommune ved Ålesund brannvesen KF er vertskap for IUA-samarbeidet på Sunnmøre.

Brannbåt og oljelenser - Klikk for stort bilde

 

I samarbeidet for region nr. 19 IUA Sunnmøre inngår kommunene Fjord, Stranda, Sykkylven, Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Sula, Giske og Ålesund.

Beredskap mot akutt forurensning ivaretas normalt av den primære beredskapsplikten som er tillagt privat virksomhet. Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av vanlig virksomhet i kommunen, mens den statlige beredskapen er en tilleggsbeskyttelse rettet inn mot farer eller bekjempelse av større tilfeller av f.eks. skipsforurensninger.

IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepoter på Sunnmøre, og det samarbeides nært med Kystverket og havnevesenet.

Organisering

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning - IUA - beredskaps- og aksjonsutvalg er sammensatt av ledere for ulike beredskapsinstanser:

  • Brannsjef
  • Havnesjef
  • Politimester
  • Representanter for industrien i regionen
  • 4 av brannsjefene velges for 2 år av gangen

Utvalget skal planlegge, iverksette og lede større aksjoner mot akutt forurensning innen regionen på land og til sjøs ut til 4nm fra grunnlinjen dersom skadevolder ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak. Leder er brannsjef ved Ålesund brannvesen.

Sekretariat

Sekretariatet som ligger hos Ålesund brannvesen, sørger for den kontinuerlige driften av beredskapsordningen. Dette innebærer:

  • Revidering av operativt planverk
  • Planlegging av opplæring og øvelser
  • Regnskapsføring og budsjettering
  • Forberedelse av saker til beredskapsstyret og årsmøtet

Leder for sekretariatet til IUA Sunnmøre er Ole Jonny Flydal.

Kostnadsfordeling

Kostnadene for å opprettholde beredskapen mot akutt forurensning i IUA fordeles per innbygger. Innbetalingene fra kommunene skal dekke planverksutvikling, opplæring, øvelser, materiell, innkjøp, lagerleie og sekretariat. Ved akutte aksjoner må kommunen det gjelder bidra med ytterligere ressurser.