Ålesund brannvesen

Derfor betaler du feie- og tilsynsgebyr

Alle eiere av fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein må betale feie- og tilsynsgebyr. Her kan du lese om dette gjelder deg, hva gebyret dekker og hvordan det fastsettes.

To feiere med en av brannvesenets feierbiler - Klikk for stort bilde

Ålesund brannvesen er opptatt av at du skal ha det trygt hjemme. Når våre brannforebyggere og feiere kommer på besøk til deg, er det for å sjekke at både skorstein, ildsted og røykvarslere fungerer som de skal, at du har tilstrekkelig slokkeutstyr og at du har gode rømningsmuligheter.

For å kunne gjøre dette, har kommunestyret bestemt at vi skal ta et gebyr for den lovpålagte tjenesten vi leverer.  Alle eiere av fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein må derfor betale feie- og tilsynsgebyr. Her kan du lese om dette gjelder deg, hva gebyret dekker og hvordan det fastsettes.

Feiing og tilsyn er lovpålagt

Ifølge forskrift om brannforebygging § 17 skal kommunen ved brannvesenet gjennomføre feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg og ildsted etter en behovsvurdering som gjøres av brannforebyggeren. Hensikten er å redusere faren for brann ved bruk av fyringsanlegg.

Hvem må betale feie- og tilsynsgebyr?

Dette brannforebyggende arbeidet dekkes av feie- og tilsynsgebyret, som fastsettes av kommunestyret. Alle som eier bygninger med fyringsanlegg, dvs. ildsted og skorstein/pipe, er pliktig til å betale gebyret. Nærmere bestemmelser er angitt i lokale forskrifter.

Merk at gasspeis og andre fyringsanlegg med gassformig brensel faller inn under definisjonen fyringsanlegg, og er dermed gebyrpliktig.

Gebyret må betales enten du bruker ildstedet eller ikke, og selv om eiendommen er ubebodd, under oppussing eller lagt ut for salg. Gebyret gjelder også for fritidsboliger.

Hvem kan søke om fritak?

Dersom ildstedet kobles fra og skorsteinen tettes forskriftsmessig, kan du søke om fritak fra gebyr via eget skjema.

Hva dekker gebyret?

Gebyret dekker:

  • Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov. Behovet fastsettes av feieren ut ifra en vurdering av sotmengde. Mye sot gir årlig feiing, middels sotmengde gir feiing hvert andre år og lite sot gir feiing hvert fjerde år. 
  • Tilsyn med fyringsanlegget.
  • Oppfølging etter feiing og tilsyn, dvs. rapportskriving og avvikshåndtering.
  • Andre utgifter knyttet til drift av feietjenesten, eksempelvis ansatte og ledelse, HMS-tiltak, bil- og utstyrspark, lokaliteter, data- og fagsystemer, kompetanseutvikling og andre nødvendige kostnader.

Hvordan fastsettes gebyret?

Feie- og tilsynsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret etter selvkostprinspippet (se betalingsregulativ). Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten.

Ålesund kommune har besluttet at kostnadene ved tjenesten skal deles likt på alle eiere av fyringsanlegg, uavhengig av behovet for feiing og tilsyn. Gebyret er derfor det samme uansett hvilket intervall det feies etter hos deg. Gebyret fastsettes ellers etter antall fyringsanlegg på eiendommen, og kan differensieres etter skorsteinstype.

Kommunens adgang til å fastsette forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.