Ålesund brannvesen

Bålbrenning, bråte og grilling

Vi får mange spørsmål om hva som er lov og ikke lov når det gjelder bålbrenning og grilling. Her får du svar!

Bål og grill - Klikk for stort bildeDet er generelt bålforbud i skog og utmark i perioden 15. april til 15. september i hele Norge.

Den enkle versjonen

Overalt hele året, har alle plikt til å opptre slik at brann forebygges. Der bålbrenning er tillatt, gjør man opp ild på eget ansvar. I tillegg må man forholde seg til miljøvernbestemmelser i forurensningsloven og allemannspliktene i friluftsloven. Veldig forenklet kan vi si det slik:

Sommerhalvåret 15. april-15. september

Sommerhalvåret 15. april-15. september
Sted Ålesund Giske, Haram og Sula
Innmark Bål er forbudt, unntatt små kaffebål Bål er tillatt (så lenge det ikke er brannfarlig, forurenser eller til sjenanse for noen)
Utmark Bål er forbudt, unntatt små kaffebål der det åpenbart ikke kan medføre brann Bål er forbudt, unntatt små kaffebål der det åpenbart ikke kan medføre brann

Vinterhalvåret 16. september-14. april

Vinterhalvåret 16. september-14. april
Sted Ålesund Giske, Haram og Sula
Innmark Bål er forbudt, unntatt små kaffebål Bål er tillatt (så lenge det ikke er brannfarlig, forurenser eller til sjenanse for noen)
Utmark Bål er forbudt, unntatt små kaffebål Bål er tillatt (så lenge det ikke er brannfarlig, forurenser eller til sjenanse for noen)

Fullt så enkelt er det likevel ikke alltid. Noen bålregler er gitt først og fremst av brannvernhensyn, mens andre er gitt først og fremst for å verne miljøet. I tillegg har Ålesund, Giske og Sula ulike regler, ettersom gamle Ålesund kommune har en egen lokal forskrift om brenning. Her er det som gjelder i vårt område:

Hele året

Hele året, overalt og i alle sammenhenger gjelder brann- og eksplosjonsvernloven § 5: «Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.» Det innebærer at vi alle har en plikt til å passe på at det ikke blir brann, og at vi kan bli stilt til ansvar om vi er uforsiktige. I tillegg gjelder forurensningsloven og allemannspliktene i friluftsloven. Disse handler om at vi alle plikter å opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for grunneiere, brukere eller andre. Vi skal ikke påføre miljøet skade, og ikke forlate stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Perioden 16. september – 14. april

I Ålesund er all brenning utendørs forbudt innenfor kommunens grenser. Unntak gjelder ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og kaffebål (små bål). I tillegg kan man brenne høstavfall, greiner etter trefelling og lignende, men bare på øyer og holmer uten vegforbindelse. Der det er vegforbindelse skal slikt avfall fraktes til miljøstasjonen. Man kan søke om dispensasjon fra forbudet ved søknad til virksomhet vann, avløp og renovasjon (VAR) i Ålesund kommune.

Merk at den lokale forskriften kun er vedtatt for gamle Ålesund kommune. Inntil en ny forskrift er vedtatt for hele nye Ålesund kommune, er det ingen bestemmelser utover brann- og eksplosjonsvernlovens aktsomhetsparagraf og allemannspliktene i friluftsloven i tidligere Skodje og Ørskog. Tidligere Sandøy hadde en egen forskrift som forbyr bålbrenning, med unntak av kaffebål/grill, samt bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.

I Giske, Haram og Sula er det ingen bestemmelser utover brann- og eksplosjonsvernlovens aktsomhetsparagraf, miljøvernbestemmelser i forurensningsloven og allemannspliktene i friluftsloven.

Perioden 15. april – 15. september

I innmark gjelder de samme reglene som i perioden 16. september til 14. april. Med innmark menes all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplasser, hustomter og industriarealer.

I skog og utmark er det generelt forbud mot bålbrenning i hele landet. Med utmark menes alle områder med lyng, gress, strand, snaufjell og holmer som ikke regnes som innmark. Forbudet gjelder også bålpanner og grillinnretninger (inkludert engangsgrill).

Bålforbudet i skog og utmark åpner for bruk av skjønn. Du kan bruke tilrettelagte bålplasser, og du kan tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dette kan for eksempel være der det ligger mye snø, og etter lang tids nedbør. Det er alltid den som skal tenne bål som er ansvarlig for å vurdere om det er trygt, og som kan holdes ansvarlig om det medfører brann.

Sankthans-/jonsokbål

På sankthansaften 23. juni eller nærmeste helg er det tillatt med bål større enn et typisk kaffebål. Sankthansbål skal meldes inn til Ålesund brannvesen på eget skjema innen 20. juni.  Merk at brannvesenet verken godkjenner eller gir tillatelser til bålbrenning. Innmelding er kun til informasjon for brannvesenet, og den som melder inn får ikke svar. Den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at dette foregår på en forsvarlig måte. Merk at det kun er tillatt med rent trevirke og papir/papp i sankthansbålet. Miljøfarlige stoffer som malt/trykkimpregnert trevirke, limtre/sponplater, søppel, plast, møbler og lignende skal ikke brennes.

Periodevis totalforbud

I perioder med tørke og høy skogbrannfare kan det innføres lokalt totalforbud mot bruk av åpen ild i naturen. Følg med i media og på Ålesund brannvesens Facebookside.

Forsiktighetsregler

 • All brenning skjer på eget ansvar.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Sørg for tillatelse fra grunneier og samtykke fra personer i nærområdet.
 • Respekter eventuell skilting fra grunneier, parkvesen eller borettslag/sameie.
 • Bruk etablerte bålplasser der det finnes.
 • Sikre bålplassen mot brannspredning.
 • Ha egnet slokkemiddel lett tilgjengelig.
 • Bålet må ikke være større enn at man har kontroll på det og kan slokke raskt ved behov.
 • Tenn ikke bål når bakken er tørr (sjekk skogbrannfareindeksen til Meteorologisk institutt).
 • Tenn ikke bål når det er sterk vind.
 • Tenn ikke bål nær busker og trær.
 • Tenn ikke bål med annet enn rent trevirke eller kull.
 • Tenn ikke bål ved drikkevannskilder eller i verneområder.
 • Tenn ikke bål på svaberg og bart fjell, da berget kan sprekke.
 • Forlat aldri et bål før det er fullstendig slokket.
 • Rydd opp etter deg, og ta med søppelet ditt hjem.

Kilder til mer informasjon