Ålesund brannvesen

Høring - Lokal forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn

Styret i Ålesund brannvesen KF har i møte 31.01.24 vedtatt å legge forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn ut til høring.

Gjennom brann- og eksplosjonsvernloven, samt forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, er brannvesenet pålagt å følge opp at handel med fyrverkeri foregår på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom at utsalgsstedene årlig må søke om tillatelse til handel med, og oppbevaring av fyrverkeri.


Gjennom delegert myndighet fra kommunestyrene i Ålesund, Sula, Giske og Haram kommuner ivaretar Ålesund brannvesen kommunenes plikter, oppgaver og behov knyttet til handel med fyrverkeri.

Oppfølgingen av utsalgsstedene består av fire deler:

  • Opplysning om søknadsfrist på Ålesund brannvesen sin internettside, og eventuelle andre plattformer om hensiktsmessig.
  • Behandling av innkomne søknader, med gjennomgang av innkrevd dokumentasjon og eventuell befaring ved handels- og oppbevaringsstedet.
  • Risikobasert tilsyn av salgsstedene i salgs- og lagringsperioden, desember og januar måned.
  • Rapportering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

     

I forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 andre ledd, gis kommunene hjemmel til å innføre gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.

Ålesund brannvesen ønsker å dekke sine faktiske utgifter forbundet med oppfølging av handel med fyrverkeri gjennom innføring av lokale forskrifter i Ålesund, Giske, Sula og Haram kommune.

Her finner du høringsforslaget

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn. (PDF, 63 kB)


Høringsfrist og merknader

Høringsfrist settes til 01.04.2024. Høring proklameres på Ålesund brannvesen sin hjemmeside og distribueres via post til relevante høringsparter. Merknader i saken kan rettes til brannvesenet@aabv.no.