Aabv

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

Region 19 IUA SunnmøreDepotoversikt IUA Sunnmøre

I samarbeidet for region nr 19 - IUA Sunnmøre inngår kommunene Fjord, Stranda, Sykkylven, Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Sula, Giske og Ålesund.

Beredskap mot akutt forurensning ivaretas normalt av den primære beredskapsplikten som er tillagt privat virksomhet, den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av vanlig virksomhet i kommunen og den statlige beredskapen som en tilleggsbeskyttelse rettet inn mot farer eller bekjempelse av større tilfeller av skipsforurensninger og ukjente kilder.

IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepot på Sunnmøre og i tillegg skal det samarbeides nært med det lokale Kystverket og havnevesen.

Organisering

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning - IUA - beredskaps- og aksjonsutvalg er sammensatt av ledere for ulike beredskapsinstanser:

  • Brannsjef
  • Havnesjef
  • Politimester
  • Representanter for industrien i regionen
  • 4 av brannsjefene velges for 2 år av gangen

Utvalget skal planlegge, iverksette og lede større aksjoner mot akutt forurensning innen regionen på land og til sjøs ut til 4nm fra grunnlinjen dersom skadevolder ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak.

Leder er brannsjef Geir Thorsen fra Ålesund brannvesen i vertskapskommunen Ålesund.

Sekretariat

Sekretariatet, som ligger hos Ålesund brannvesen, sørger for den kontinuerlige driften av beredskapsordningen. Dette innebærer:

  • Revidering av operativt planverk
  • Planlegging av opplæring og øvelser
  • Regnskapsføring og budsjettering
  • Forberedelse av saker til beredskapsstyret og årsmøtet

Leder for sekretariatet IUA Sunnmøre er Ole Jonny Flydal. Se kontaktinformasjon.

Kostnadsfordeling

Kostnadene for å opprettholde beredskapen mot akutt forurensning i IUA fordeles per innbygger. Innbetalingene fra kommunene skal dekke planverksutvikling, opplæring, øvelser, materiell, innkjøp, lagerleie og sekretariat.

Ved akutte aksjoner må kommunen bidra med ressurser.

Se også

DSB om Enhetlig innsatsledelsessystem ELS | Akutt forurensning (DSB) |