Aabv

Feiing og boligtilsyn

Seksjon boligsikkerhet arbeider hele året rundt og gjennomfører feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Ålesund, Giske og Sula. Feiing av skorsteinen reduserer faren for brann og sørger for god trekk. Dette er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. Hvor ofte det skal feies avgjøres av en samlet risikovurdering av bygget og skorsteinen.

feiing på tak

Varsel om feiing

Du vil motta en SMS i god tid med varsel om feiing eller tilsyn. Dersom tidspunktet ikke passer må du snarest mulig ta kontakt for å avtale ny tid her:

 • Direkte til feier via telefonnummer som fremgår av SMS.
 • Brannvesenets sentralbord på tlf. 70 16 32 00
 • På mail til: brannvesenet@aabv.no

Før feieren kommer

 • Steng trekk og spjeld på ildstedet
 • Steng oljekaminer og fyrkjeler
 • Finn fram husstige og legg denne frem.
 • Skal det feies fra loft eller kjeller må feierluker være lett tilgjengelig og ha god belysning.
 • Varsle evt. leieboere.
 • Hunder må settes i bånd.
Stiger_div047a.jpg
takbro_bilde3.jpg

Takstige

I henhold til forskrift om brannforebygging §6, er det huseiers ansvar å sørge for tilfredsstillende adkomst for feiing. Hvis feiing utføres fra tak, skal tak med helling utover ha fastmontert takstige av varig materiale. Det skal være mulig å utføre feiing fra takstige eller plattform uten å måtte trå på taket. Dersom skorsteinen er høyere enn 1.2 meter må det monteres plattform. Andre ting å tenke på:

 • Husstigen skal sikres mot utglidning
 • Husstigen skal rage en meter over adkomstnivå.
 • Husstigen skal være utført av varig materiale og være godt vedlikeholdt. Trestige er ikke tillatt.


peis

Ildsted og skorstein

Montering av nytt ildsted er meldepliktig til brannvesenet i den kommunen ildstedet monteres. Monteres ildstedet i Ålesund kommune kan du melde fra digitalt om nytt/endring på fyringsanlegg. I dag er det et krav at alle ildsteder skal være rentbrennende samt testet og godkjent etter følgende standarder:

 • NS 3059 – Partikkelutslipp
 • NS 13240 - Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
 • CE-merket

Der eldre bevaringsverdig ildsted er nødvendig av hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk. Dette gjelder ildsted som er produsert før 1940. Andre unntak fra kravet kan være varmemagasinerende ildsted som f. eks. kleberstensovner og kakkelovner.

Montering av ildsted

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted. Brannvesenet anbefaler å bruke en kvalifisert fagmann, slik at du kan være trygg på at ildstedet oppfyller sikkerhetskrav som skal hindre brann. Følgende krav man må ta høyde for ved montering av ildsted:

 • Følg monteringsanvisningen. Den har viktige sikkerhetskrav som må følges.
 • Generelle ildstedsregler gjelder, om ikke annet står i monteringsanvisningen.
 • Skorstein skal dimensjoners i forhold til ildstedet.
 • Nye ildsteder skal være godkjent av akkreditert selskap (f eks Sintef).

Nedenfor finner du informasjon fra Feiermesterens Landsforening. Klikk på linkene dersom du skal montere ildsted, rehabilitere skorstein, føre opp ny skorstein mm.

Les mer om ildsted
Les mer om rehabilitering av skorstein
Les mer om oppføring av ny skorstein


 Tilsyn med fyringsanlegget

Feiing av pipe

Tilsynet omfatter innvendig kontroll av fyringsanlegget (ildsted og skorstein). Feieren vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annenskade. Verken skorstein eller ildsteder skal ha sprekker eller andre avvik (feil og mangler) som kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved bruk.

Tilsynet av fyringsanlegget omfatter:

 • Om ildsted, røykkanal, skorstein og matesystemet for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
 • Om anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.
 • At bygget er utstyrt med tilfredsstillende utstyr for varsling og slukking av brann
 • Informasjon om brannsikkerhet og oppførsel ved brann
 • Informasjon om riktig fyringsteknikk

Tidlig varsling av en startende brann gir bedre muligheter til å slukke eller komme seg i sikkerhet. Nedenfor finner du mer informasjon fra Feiermesterens Landsforening om røykvarsler, slukkeutstyr og rømning.

Les mer om røykvarsler

Les mer om slukkeutstyr

Før tilsyn

Før tilsyn gjennomføres må eier sørge for at feieren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.

Etter tilsyn

Etter gjennomført tilsyn vil huseier motta en tilsynsrapport pr. brev eller epost. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget/boligen pr. brev eller e-post.


Lovhjemmel

Tilsynet er gjennomført i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr 20. § 11 første ledd bokstav h. Kravene til fyringsanlegg er nedfelt i Brann og eksplosjonsvernloven § 6 og Forebyggendeforskriften Kap. 2.

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Ålesund kommune.

Betalingsregulativ - Gebyrsatser

Mer informasjon

Ofte stilte spørsmål om feiing
Prisen på feiing og tilsyn

Kontakt informasjon til feieren

Emneord: Feiing