Aabv

Kurs og opplæring

Ålesund brannvesen tilbyr kurs til kommunale brannvesen, bedrifter, institusjoner og privatpersoner.

Se kommende kurs - meld deg på her.

 Ålesund brannvesen har høy brannfaglig kompetanse og bred erfaring med utrykninger og nødsituasjoner.

kursVåre instruktører er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdannelse fra Norges brannskole.

Vi har et nytt kompetansesenter med helt nye moderne klasserom, grupperom og kjøkken. På kjøretøyparken disponerer vi en komplett mannskapsbil, moderne stor minibuss og to utrykningsbiler.

Som et av få brannvesen i landet, drifter vi et velutstyrt øvingsanlegg som benyttes til eksterne kurs.
Vi har fastsatte kursdatoer som er åpen for alle i tillegg til at vi skreddersyr kurs ved behov og ønsker. Kunnskap og gode rutiner er avgjørende når uhellet er ute.  

Kursene

Kursene vi tilbyr er innenfor områdene:

Brannforebyggende kurs - "brannvernleder"

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.

Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

 Eier av bygg er ansvarlig for at dette tilfredsstiller gjeldene krav iht. brannsikkerhet, men ny forskrift gir også brannvesenet hjemmel for å gi pålegg direkte til den som har bruksrett til et lokale.

Formål
Kursets hensikt er å gi eiers brannvernansvarlig og brukers brannvernansvarlig den nødvendige innsikt om brannforebygging, og ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

 Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

 Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Lover og forskrifter
 • Ansvar
 • Internkontroll
 • Dokumentasjon
 • Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
 • Aktive og passive brannsikringstiltak
 • Innføring i slukkemidler
 • Brannteori

Kurset gjennomføres på Ålesund brannstasjon

Varighet
2 dager

 

Brannvernopplæring - generell

Brannvesenet ønsker at brannsikkerheten skal være en naturlig del av HMS- arbeidet. Dette gjelder også næringer/bedrifter som ikke omfattes av brannvesenets branntilsyn. Disse kan likevel ha behov for dokumentasjon av brannsikkerheten.

Brannvesenet tilrettelegger opplæring for alle typer bedrifter. Det kan være etter bestemt virksomhet, størrelse eller risikobelastning.

Mange bedrifter/næringer ønsker kun enkel informasjon, noen ønsker å få belyst forhold knyttet til bestemte risikoer og andre en grundigere opplæring som både omfatter teori og øvelser. 

Innhold

Vi tilpasser innhold etter ønske og behov. Eksempel:

 • Brannårsaker - statistikk
 • Risikovurdering - tiltak
 • Brann - adferd - slokkemidler
 • Evakuering - rømningsveier - instrukser
 • Brannskader - førstehjelp
 • Slukke- og evakueringsøvelser. 

Kurset kan gjerne gjennomføres lokalt ute hos kunden. 

Industrivern - grunnleggende

Personell i industriverngruppene skal ha 24 timers tverrfaglig grunnopplæring som skal gjennomføres før personellet settes i innsats.

Kurset følger kravene som kommer fram av Næringslivets sikkerhetsorganisasjons retningslinjer for grunnopplæring av industripersonell og har som formål å øke sikkerheten til mannskapene og egenberedskapen i bedriften. 

Målgruppe
Industrivernbedrifter.

Om kurset
Kurset vil inneholde emner og temaer som i hovedsak vil fokusere på industrivern personellets oppgaver, slik at disse står bedre rustet til å utføre beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom. Personellet skal etter endt opplæring være kjent med de vanligste brannårsaker samt ha kunnskap om hva som kan inntreffe av branntilløp og hvordan beredskapen er på egen virksomhet. Deltakerne skal også kjenne til virksomhetens slokkings- og førstehjelpsmaterielll og opparbeide ferdighet i bruken av dette.

Innhold:

 •  Industrivernets oppbygging og organisering
 • Integrering i internkontrollen
 • Brann- og ulykkesforebyggende arbeid
 • Sikkerhet i industrien
 • Elektriske brannårsaker
 • Brannkjemi og brannutvikling i praksis
 • Slukketeknikk og taktikk
 • Opptreden på skadestedet
 • Varsling
 • Livreddende førstehjelp
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerte- og lungeredning
 • Brannskader
 • Forgiftning
 • Mental førstehjelp
 • Akutte sykdommer
 • Praktiske øvelser/kombinert brann og førstehjelp

Hvem kan delta
Alle

Administrative opplysninger
24 timer over 2/3 dager, alt etter ønske. Ta med verneutstyr, dette kan evt. leies hos Ålesund brannvesen.

 

Innsatsleder industrivern - grunnleggende kurs

Innsatsleder må vite hva vedkommende skal gjøre når hendelsen er et faktum. En kompetent og besluttsom innsatsleder med erfaring og selvtillit, kan være avgjørende for resultatet når det oppstår en uønsket hendelse. 
  
Mål:
Gi deltakerne øvelse i innsatsleders rolle som leder på et skadested.
Deltakerne skal etter endt kurs ha forutsetninger til å bli trygge og kompetente ledere for industrivernet under en innsats på egen bedrift.

Innhold:
• Operativ beredskap
• Ledelse på skadested
• Beredskapsplanverk
• Planlegging og gjennomføring av øvelser
• Førstehjelp
• Praktiske øvelser
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning og praktiske øvelser, og gir deltakeren en grunnleggende innføring i hva rollen som innsatsleder innebærer. Under de praktiske øvelsene vil en veksle på å være innsatsleder og mannskap. Scenario vil være hendelser med fokus på innsatsledelse ved brann, førstehjelp og akutt sykdom.

Målgruppe:
Personell som skal bli innsatsleder i bedriftens industrivern.

Forkunnskaper:
Gjennomført kurs i grunnleggende industrivern.

Administrative opplysninger:
• Oppstart begge dager kl. 0900 - 1600
• Deltakerne må ta med eget verneutstyr til de praktiske øvelsene; støvler, hjelm, hansker og kjeledress.

Varighet:
2 dager

 

Kjemikaliedykkerkurs - grunnleggende

Kjemikaliedykking er definert som: "innsats i området med farlig forurensning eller oksygenmangel, for å redde liv og/eller bekjempe lekkasje av kjemilkaljer."

Målgruppe
Industrivernbedrifter og kommunalt brannvesen.

Mål
Opplæringen gir deltakeren forutsetning for videre øving ved egen bedrift, slik at de kan foreta kjemikaliedykking på egen hånd og i samarbeid med kommunalt brannvesen.

 • Røyk- og kjemikalieveiledning
 • HMS
 • Ulike egenskaper ved farlig gods
 • Taktikk - adferd - tiltak
 • Bruk av kjemikalie- og gassverndrakt
 • Kontroll- og vedlikehold av utstyr

Hvem kan delta
Alle som har gjennomført grunnkurs industrivern eller har tilsvarende opplæring. (Anbefales at kursdeltakeren også har gjennomført røykdykkerkurs)

Administrative opplysninger
Ta med komplett verneutstyr, dette kan evt. leies hos Ålesund brannvesen. Lunsj serveres hver dag.

Varighet
3 dager

Røykdykkerkurs trinn 1 - grunnleggende

Kurset er rettet mot røykdykkere tilknyttet brannvesen eller  industrivern, og er i samsvar med NSO sine krav til opplæring av røykdykkere.

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne ta del i røykdykkerinnsats på en sikker og effektiv måte.

Målsetting:  
Er å gi kursdeltagerne et startgrunnlag med hovedvekt på elementærkunnskaper og sikkerhetsrutiner etter Veiledninga for røykdykking og kjemikaliedykking.

Deltakerne skal også etter endt opplæring, ha nødvendig kunnskap om røykdykkerapparatets virkemåte og kunne utføre vedlikehold og klargjøring av utstyret  etter innsats.

Målgruppe:               
Personell i kommunale brannvesen, industrivernbedrifter og institusjoner som skal i innsats som røykdykkere og/eller ledsagere ved brann eller annen ulykke. For røykdykkere tilsluttet industrien kan kurset føre til Næringslivets Sikkerhetsorganisasjons røykdykkersertifikat.

Forkunnskaper:        
Medisinsk helseundersøkelse i henhold til røyk-og kjemikalieforskriften SKAL være bestått før kursstart

Fysisk test for røykdykkere må og være gjennomført og bestått.

Kursbekrivelse:
Kurset gjennomføres ved Ålesund brannvesen som en kombinasjon av teoriundervisning og praktiske øvelser. 

Innhold:

 • Åndrettsorganer og - gifter.
 • Krav til røykdykkere.
 • Oversikt over beskyttelsestiltak og -krav.
 • Apparattyper, pressluftsapparatets konstruksjon og virkemåte.
 • Sikkerhetsbestemmelser.
 • Røykdykkerteknikk og taktikk
 • Brannteori - demo eksplosjonsområde
 • Arbeidsfysiologi.                                
 • Funksjonskontroller, tetthetsprøver
 • Tilvenningsøvelser i kalde og varme omgivelser
 • Gjennomføring av systematiske søk etter mennesker i fare.
 • Øve på forskjellige innsatsnivå med nødvendig sikring og kontakt mellom røykdykkerne.
 • Demonstrasjon av overtenning,
 • Varm røykdykking med hovedvekt på slokke- og strålerørsteknikk.
 • Demontering, rengjøring, desinfeksjon, fylling av tomme flasker.        

Administrativt:   
Undervisningsstart er kl 08:30-16:00
Frammøte er ved Ålesund brannstasjon, som ligger like ved Color Line-stadion, i Sjømannsveien 1b. Kommer du med bil må du beregne 20–30 min kjøring fra fergeleiene Sulesund, Solevåg og Magerholm, ca 50 min fra Vestnes.

Varighet: 4 dager.

Røykdykkerkurs trinn 2 - viderekommende

 

Kurset er rettet mot røykdykkere tilknyttet brannvesen eller industrivern som har tidligere vært gjennom grunnopplæringen.

Målgruppe:            
Personell i kommunale brannvesen, industrivernbedrifter og institusjoner som skal i innsats som røykdykkere ved brann eller annen ulykke. Det er et krav om at kursdeltakerne har gjennomført 4- dagers grunnleggende røykvernkurs, eller tilsvarende opplæring.

Målsetting
Er å videreutvikle røykdykkerens kunnskaper om de farer og oppgaver som en vil møte i brann eller ulykke.

Kursbeskrivelse
Kurset gjennomføres som forelesninger, videoer, gruppearbeid, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Faglig innhold
Teoretiske emner vil være både repeterende og nye. Tema vil variere fra gang til gang. 

Om ønskelig kan det legges opp etter spesielle behov.
Varm røykdykking inngår som fast øvelse og vil være nyttig som dokumentasjon.

Varighet
1 dag

Røykdykkerkurs trinn 2 - røykdykkerleder

Kurset er rettet mot røykdykkerleder tilknyttet brannvesen eller  industrivern, og er i samsvar med NSO sine krav til opplæring av røykdykkerleder.

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne lede en røykdykkerinnsats på en sikker og effektiv måte.

 Målsetting
Er å gi kurselevene kunnskap til å fungere som dykkerleder ved røykdykkerinnsats.

Deltakerne skal etter endt opplæring, ha nødvendig kompetanse til å lede et eller flere røykdykkerlag i innsats på en sikker måte. Deltakerne skal kjenne til ulike angrepsmetoder og ta riktige taktiske valg ved innsats.

Målgruppe
Personell i kommunale brannvesen, industrivernbedrifter og institusjoner som skal fungere som røykdykkerledere ved brann eller annen ulykke. Det er anbefalt å ha god erfaring/fartstid som røykdykker.

Forkunnskape

 • Godkjent røykdykkerkurs.        
 • Medisinsk helseundersøkelse i henhold til røyk-og kjemikalieforskriften SKAL være bestått før kursstart
 • Fysisk test for røykdykkere må være gjennomført og bestått.

Kursbekrivelse
Kurset gjennomføres ved Ålesund brannvesen som en kombinasjon av teoriundervisning og praktiske øvelser.

Innhold:

 •  Veiledningen for røyk- og kjemikaliedykking
 •  Bekledning funskjoner og virkemåte
 •  Radiokommunikasjon
 •  Røykdykkerleders ansvar under innsats
 •  Ventilering av branngasser, mekanisk og naturlig
 •  Farlig gods i brann, gassflasker ol.
 •  Betydningen av loggføring under innsats
 •  Innsatsøvelser varme

Varighet
2 dager

Servicekurs på håndslokkere og branntromler - kategori grønn

Kategori grønn er for personer som skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere og brannslangetromler.

Innhold:

 • Prøving og sertifisering av håndslokkere
 • Brannteori og brannstatistikk
 • Slokkemidler
 • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk
 • Regelverk som setter krav til håndslokkere
 • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning (FOBTOT)
 • Norsk standard 3910 - Vedlikehold av håndslokkere
 • Oppbygging og virkemåte for håndslokkere • Kontrollrutiner for håndslokkere – praktisk undervisning
 • Servicerutiner for håndslokkere – praktisk undervisning

Om kurset
Kurset gjennomføres som tradisjonell forelesning og praktiske øvelser. Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.
Brannøvelsene er lagt til øvelsesområdet i Gangstøvika, og servicearbeidet blir ved brannstasjonen i Spjelkavika.

Varighet:
5 dager

Avbestillingsfrist:
Ålesund brannvesen forholder seg retten til å fakturere kursavgift dersom avbestilling gjøres etter fastsatt avbestillingsfrist

 

Tung redning - videregående kurs

Ålesund brannvesen KF vil i samarbeid med Heavy Rescue Sweden (HRS) arrangere nasjonale kurs i tung redning.

Kurset gjennomføres i Ålesund etter HRS sitt utdanningsprogram, som er et internasjonalt godkjent utdannings konsept.

Tung redning handler om å ta hånd om skadde og fastklemte personer der tunge kjøretøy er involvert. Tung redning stiller ofte helt andre krav til innsatspersonellet når det gjelder valg av metode for frigjøring av skadde pasienter. Skadepotensialet kan være mye større ved slike ulykker, noe som gjerne stiller andre krav til både teknikk, taktikk og utstyr som benyttes ved innsats.

Hovedmålet er å gi deltakerne bedre forutsetning til å kunne utføre avanserte rednings innsatser på en sikker og effektiv måte.

Kurset inneholder avanserte løfte og frigjørings metoder som:

 • Buss på side i helling
 • Buss på tak
 • Lastebil på side og tak

Forkunnskaper: Krav om gjennomført grunnkurs i tung redning.

Varighet:
3 dager

Tung redning – grunnkurs

Ålesund brannvesen KF vil i samarbeid med Heavy Rescue Sweden (HRS) arrangere nasjonale kurs i tung redning.

Kurset gjennomføres i Ålesund etter HRS sitt utdanningsprogram, som er et internasjonalt godkjent utdannings konsept.

Tung redning handler om å ta hånd om skadde og fastklemte personer der tunge kjøretøy er involvert. Tung redning stiller ofte helt andre krav til innsatspersonellet når det gjelder valg av metode for frigjøring av skadde pasienter. Skadepotensialet kan være mye større ved slike ulykker, noe som gjerne stiller andre krav til både teknikk, taktikk og utstyr som benyttes ved innsats.

Hovedmålet er å gi deltakerne bedre forutsetning til å kunne utføre en redningsinnsats som er både raskt, sikker og effektiv.

Innhold:

 • Teori & Praksis
 • Buss & Lastebil konstruksjoner
 • Sikkerhetssystemer i lastebiler
 • Løfteteknikk NATEL 6 steg løfteforklaring
 • NATEL løftekort & løfteplan
 • Frigjøringsteknikk og taktikk
 • Risiko og sikkerhet ved tungredning
 • Bruk og betjening av tungredningsmateriell

Forkunnskaper:
God kjennskap til bruk av frigjøringsverktøy

Varighet
3 dager

Varmt arbeid

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Brann og brannslukking
 • Valg av slukkemiddeler
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Kurset avholdes fra kl. 09.00 - 16.00, og avsluttes med et teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider. Kurset inkluderer kurshefte, lunsj, slukkeøvelse og sertifikat fra Norsk Brannvernforening.

 

Mer informasjon om kurs

Se kontaktinformasjon for kursavdelingen.

Avbestillingsfrist:
Ålesund brannvesen KF forholder seg retten til å fakturere kursavgift dersom avbestilling gjøres etter fastsatt avbestillingsfrist

Eller ta kontakt på e-post: brannvesenet@aabv.no

Sentralbord Ålesund brannvesen tlf: 70 16 32 00