Aabv

Ofte stilte spørsmål om tilrettelegging for redskap og slokkemannskap

MB 7902Brannvesenet ønsker å tilrettelegge for best mulig brannsikkerhet og fremhever med dette noen punkter som har betydning for brannsikkerheten i nye og eksisterende bygg.

Dette er generelle uttalelser fra brannvesenet. For å kunne være spesifikk i enkeltsaker må brannvesenet få dokumentasjon om både bygg og område tilsendt for å kunne tilpasse svaret til hvert enkelt prosjekt.

Brannvesenet tar med dette høyde for at det kan forekomme avvik fra prosjekter i forhold til det som står listet under. Enkelte prosjekt kan oppleve at det er behov for en strengere linje enn de tall og punkter som er beskrevet.

Listen under er ikke uttømmende for brannsikkerheten til prosjekter. Det er utbygger selv som er ansvarlig for å være oppdatert på gjeldende regelverk, og brannvesenet er ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler som forekommer i dette informasjonsinnlegget.

Om krav for tilrettelegging for redning- og slokkemannskap
TEK17 § 11-17 stiller krav om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Første ledd byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.

Andre ledd byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.

Tredje ledd branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal være tydelig merket.

For å kunne tilfredsstille disse kravene må bygningsmassen og området rundt være tilpasset brannvesenets kjøretøy.

Følgende gjelder for å tilrettelegge for brannvesenets rednings- og slokkeinnsats:

 • Veiens oppbygning: • Kjørebredde på minst 3,5 meter. 
 • Fri kjørehøyde på minst 4 meter.
 • Svingradius ved ytterkant vei på 13 meter.
 • Kunne tåle kjøretøy opp til en totalvekt av 27 tonn. - Rekkevidde:
 • 16 meter fra senter av tårn, rundt hele bilen. - Oppstillingsplass:
 • Minimumsbredde skal være minst 5,7 meter.
 • Lengde skal være minimum 12 meter.
 • Sikkerhetsavstand fra fasade til oppstillingsplass må være 3 meter.
 • Stigningen må ikke overstige 12,5%.
 • Punktbelastning i forbindelse med støtteben tilsvarer 150N/cm2 . Det må tas høyde for større punktbelastning i fremtiden fra brannvesenets høydemateriell.

Vår stigebil har en rekkevidde på 16 meter fra senter av tårnet, opp til en høyde av 23 meter.

Brannvesenet ønsker å påpeke at 23 meter er beregnet fra bakkenivå på oppstillingsplass for lift og stige.Brannvesenets høydemateriell kan ikke benyttes som byggets alternative rømningsvei. Rømningsveier skal være dimensjonert slik at de opprettholder sin funksjon under hele den tilgjengelige rømningstiden, uten at det skal være behov for brannvesenets høydemateriell for rømning.

Om vannforsyning
Etter plan og bygningsloven § 27-1 skal ikke byggverk føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr, med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann.

Slokkevannkapasiteten må være tilstrekkelig. I Ålesund kommune:

- skal det etableres brannhydranter.
- I områder med eneboliger og småhusbebyggelse er det tilstrekkelig med standard brannhydrant.

 • Se punkt 5 under.
  - I områder med industri eller forretning med store åpne flater eller områder med store bygg og garasjeanlegg må det etableres høykapasitetshydranter.
 • Se punkt 5 under. 

I veiledning til TEK17 § 11-17 andre ledd legges det frem preaksepterte løsninger for vannforsyning.

Preaksepterte ytelser for vannforsyning utendørs
1. Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.
2. I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden.
3. Hydranter må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei.
4. Det må være tilstrekkelig antall hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes.
5. Slokkevannkapasiteten må være: - Minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse
- Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse
- Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping.

Brannvesenet i Ålesund anser ikke sjøvann som en åpen vannkilde som er tilgjengelig året rundt eller som egnet til slokkevann, dette fordi sjøvann og tilkomst i mange tilfeller er svært vanskelig og dårlig egnet, samtidig som tilgjengeligheten til pumpemateriell er begrenset. Bruk av sjøvann som slokkevannkilde bør i slike tilfeller særlig utredes og risikovurderes, med tanke på de utfordringer som finnes, og utstyrets/pumpekapasitetens utforming.

Dette grunngis blant annet i:
- Høydeforskjell på vannstanden ved flo og fjøre.
- Ekstremvær vil i mange tilfeller gjøre tilkomst til sjøvann umulig.
- Avstand fra sjøvann til byggverket vil i de fleste tilfeller overstige kravet, jf. punkt 3 over. Dette er kun noe av problematikken rundt sjøvann som vannkilde.
- Sikkerhet til innsatspersonellet.
- Driftssikkerhet for pumpe.
- Høydeforskjell mellom pumpeinntak og vannoverflaten.
- Vindretningens påvirkning av brannrøyk. - m.m…

Preaksepterte ytelser for vannforsyning innendørs
1. I byggverk med flere enn 8 etasjer (øverste gulv med høyde over 23 meter) må følgende være oppfylt:
- Det må installeres stigeledning med tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av slokkevann.
- Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg. Vannuttakene plasseres der det er mest hensiktsmessig, vanligvis i trapperom.
- Stigeledningen må være dimensjonert for trykkøkning og kunne stå tom eller være tilknyttet vann-nettet.
- Det må være mulig å koble til brannvesenets pumper på bakkeplanet. Tilkobling til stigeledning må fortrinnsvis være på utsiden av byggverket og i umiddelbar nærhet til inngang. For å muliggjøre sikker vannforsyning ved røykdykkerinnsats må det være2 parallelle tilkoblinger med egne stengeventiler til hver stigeledning. Tilkoblingspunkt og vannuttak på stigeledning må være godt synlig og merket.

2. Stigeledning må beregnes hydraulisk.

3. I byggverk med mindre brannceller og inntil 25 meter røykdykkerinnsats må stigeledning dimensjoneres for 500 liter per minutt (2 strålerør à 250 liter per minutt).

4. I byggverk med store brannceller og inntil 50 meter røykdykkerinnsats må stigeledning dimensjoneres for 750 liter per minutt (3 strålerør à 250 liter per minutt).

Generelle krav om rømning og redning
TEK17 § 11-11 første ledd stiller krav til rømning og redning og sier at byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.

Den tiden det tar å rømme et byggverk vil være avhengig av menneskelige, bygningsmessige og branntekniske forhold. Når rømningsveier skal planlegges og dimensjoneres, er det derfor ikke bare bredde og lengde i rømningsveien som har betydning for personsikkerheten. Bruken av byggverket og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning.

Brannvesenets høydemateriell kan ikke benyttes som byggets alternative rømningsvei. Rømningsveier skal være dimensjonert slik at de opprettholder sin funksjon under hele den tilgjengelige rømningstiden, uten at det skal være behov for brannvesenets høydemateriell for rømning.

Emneord: Slokkeutstyr, Informasjon, byggeprosjekt, vannforsyning