Aabv

Arrangementer med overnatting

sovende barn fra pixbay free downloadOfte er det behov for overnatting i forbindelse med store arrangementer. Ved overnatting i bygg som ikke er bygget som overnattingslokale, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje.

Viktigst i denne sammenheng er personsikkerheten. Denne siden tar for seg hvilke sikkerhetsvurderinger man som arrangør bør gjøre i tilknytning til overnatting.

Eier av bygget har det hele og fulle ansvaret for at nødvendig sikkerhet og spesielt personsikkerheten til enhver tid er ivaretatt ved overnatting i bygg som ikke er bygget for dette formålet.

 

Brannvesenet godkjenner ikke

Ålesund Brannvesen KF verken godkjenner eller gir tillatelser til slik overnatting. Dette er eiers ansvar.

Ålesund Brannvesen KF vil spesielt understreke det ansvaret eier har for den bruk bygget benyttes til. Eier må derfor gjøre vurderinger og tiltak for å sikre at bygget til enhver tid har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Eier gir nødvendig godkjenning/tillatelse

Eier eller eiers representant er den som skal gi nødvendige tillatelser ovenfor arrangør om overnatting.

Eier må gjennom nødvendig risikovurdering / analyse, vurdere alle forhold av betydning for brannsikkerheten og påse at sikkerheten er tilfredsstillende i varetatt under hele overnattingsperioden. Vurderingen må være av en slik art at alle tekniske og organisatoriske forhold tilfredsstiller akseptable rammer.
Er eier eller arrangør usikre på hva som er tilfredsstillende må kompetanse engasjeres, for eksempel et offentlig godkjent rådgivende firma eller person.

Byggets forutsetninger og begrensninger

Ved overnatting i bygg som ikke er bygget som overnattingslokale må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje. Viktigst i denne sammenheng er personsikkerheten. Den er igjen avhengig av byggets forutsetninger og begrensninger.

Eier må ha gjort en vurdering av risiko og dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. Det er avgjørende viktig at sikkerhetsprosedyrer og rutiner etterleves.

Eiers ansvar:

  • Eier må iverksette nødvendige tiltak for å dokumentere at byggets tekniske utførelse og sikkerhetsnivå er god nok til å benytte bygget til overnatting. Dette må være dokumentert av kompetent person eller selskap.
  • Eier må vurdere forhold av betydning for brannvesenets innsatsmuligheter som følge av gjennomføringen av overnattingen.
  • Eier må sørge for at rømnings- og personsikkerheten er ivaretatt under hele overnattingsperioden.
  • I de tilfeller der bygget har et eget HMS system må eier sørge for at denne tas med i vurderingen slik at også eventuelle lokale forhold tas høyde for ved utarbeidelse av sikkerhetsprosedyrer og rutiner.
  • Eier må forvisse seg om at sikkerhetssystemet til arrangør er både god nok og fungerende, samt at nøkkelpersoner som skal ivareta sikkerheten besitter tilstrekkelig kompetanse til å ivareta sine funksjoner.

Eier bør kreve at nøkkelpersoner dokumenterer skriftlig med signatur å ha gjennomgått tilstrekklig opplæring for å ivareta sin funksjon. Når ovenfor nevnte forhold er ivaretatt og partene (eier og arrangør) er enige om dette, skal det sendes melding til brannvesenet.

Når meldingen om overnatting sendes til brannvesenet forutsetter brannvesenet at de ovenfor nevnte forhold er ivaretatt og dokumentert. Brannvesenet kan gi ytterligere nødvendige sikringstiltak og pålegge begrensninger.

Dokumentasjon:

Nødvendig dokumentasjon skal foreligge hos eier og arrangør.

Melding til brannvesenet

Ved overnatting skal melding sendes til Ålesund Brannvesen senest 2 uker før overnattingen finner sted.

Meldingsskjema sendes via våre nettsider. Ytterligere dokumentasjon skal ikke sendes til brannvesenet, men oppbevares hos eier og arrangør. Dokumentasjonen må kunne fremvises på forespørsel ved eventuell kontroll.

Andre myndigheter


Overnattingen kan være av en slik art at andre myndigheter må involveres. Dette er det eier/arrangør som er ansvarlig for å kartlegge. Eksempler på andre myndigheter; Politiet, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen, Lokale el-myndigheter, Plan- og bygningsetaten, Næringsmiddeletaten eller andre kommunale virksomheter m.v.

Ålesund Brannvesen har meldeplikt til andre myndigheter dersom det avdekkes forhold som ansees kritikkverdig i forhold til annet regelverk.

Uanmeldt tilsyn/kontroll

Ålesund Brannvesen KF kan gjennomføre uanmeldt kontroll når man måtte finne det nødvendig.