Aabv

Feiing

Når det gjelder varsling, så er det følgende som gjelder: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

Eier eller representant for eier av fyringsanlegget skal varsles innen rimelig tid før tilsyn/feiing, og eier kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. Som rimelig tid anses fra to til fem dager. 

 

MonaFra 1.1.2016 innføres behovsprøvd feiing av piper. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

Feieren

Team feiing og boligtilsyn har ansvaret for feiing og kontroll av fyringsanlegg, samt tilsyn i boliger. Oppgaver:

 • Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
 • Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget.
 • Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegg.

Skjema: Melding om pipebrann eller nytt ildsted

I tillegg til de lovpålagte oppgaver utfører team feiing og boligtilsyn:

 • Kontroll av skorstein, ildsteder, kjeler og fyrrom.
 • Kontrollerklæring av nyinstallasjon av ildsteder.
 • Feiing av fyrkjeler, røykgassanalyse. fresing av skorstein (fjerning av beksot)
Stiger_div047a.jpg
takbro_bilde3.jpg

Takstiger - huseiers ansvar

Huseiger må skaffe, holde takstiger og annet utstyr for feieren i god stand. Dette skal være godkjent av feiren før bruk, jfr Teknisk forskrift til plan og byggningsloven ka. IX § 9 - 21, og forskrift om stilas, stiger og arbeid på tak m.m (Arbeidstilsynet).

 • Takstiger skal være festet til bærende konstruksjon.
 • Takstige skal være av varig materiale og typegodkjent
 • Takstige skal være med utstigning inntil skorstein. Dersom dette ikke er mulig må det monteres gangbro/plattform.
 • Feieplattform/feieluke skal brukes dersom høyden på skorsteinen over tak er over 1,2 meter.
 • Husstige skal rekke 1 meter over takskjegg.
 • Sklisikring skal monteres dersom det er over 5 meter fra bakke til takskjegg. Denne monteres til side for takstige. 

Mer informasjon

Kontakt

Kontaktinformasjon for feieren.

 

Emneord: Feiing